Kohaletoimetamine:

Kasutustingimused

Kasutustingimused

Enne käesoleva veebilehe kasutamist või mis tahes toodete või teenuste ostmist käesolevalt veebilehelt lugege, palun, hoolikalt käesolevaid kasutustingimusi, Herbalife’i kasutustingimusi (millele saate ligipääsu siin) ja Filueti privaatuspoliitikat (millele saate ligipääsu siin). Lehe sirvimist jätkates aktsepteerite te käesolevaid kasutustingimusi.

Käesolev platvorm on loodud selleks, et soodustada Herbalife’i toodete ostmist ja kasutamist. Käesolev veebileht kuulub Filuetile ja allpool toodud kasutustingimused on leping (“Leping”) Filuet Baltica Ltd, kõigi teiste Filuet Groupi kuuluvate tütarettevõtete (“Ettevõte,” “meie” või “meid”) ja teie ("teie" või "Kasutaja") vahel. Käesolevas lepingus on esitatud juriidilised tingimused, mis juhivad käesoleva veebilehe kasutamist teie poolt ja/või Herbalife’i mis tahes kaupade ja teenuste ostmist ja/või kasutamist läbi käesoleva veebilehe kasutamise (edaspidi koos viidatud “Pakkumised”).

Käesoleva veebilehe ja kogu teabe, andmete, teksti, tarkvara, piltide, helide ja muude siin sisalduvate materjalide kasutamine või mis tahes Pakkumiste kasutamine või ostmine kinnitab teie tingimusteta nõusolekut olla käesoleva Lepinguga seotud; samuti vastavust käesoleva Lepingu tingimustele. Kui te ei ole nõus käesoleva Lepinguga seotud olema, siis ärge minge käesolevale veebilehele ega kasutage seda mis tahes muul moel ega osalege mis tahes Pakkumistes.

Kui te pole käesoleva veebilehe või muude Pakkumistega rahul, siis on teie ainsaks ja eksklusiivseks võimaluseks lõpetada käesoleva veebilehe ja Pakkumiste kasutamine, välja arvatud piiratud garantiid, mis võivad kohalduda Herbalife'i toote Pakkumistele kooskõlas Herbalife’i kliendigarantiiga.

Käesolev leping ja Filueti privaatsuspoliitika ("Privaatsuspoliitika") ja mis tahes muud siin sisalduvad ja viidatud tingimused ja eeskirjad (koos "Muud eeskirjad") moodustavad tervikliku lepingu teie ja meie vahel seoses siin sisalduva teemaga ja asendavad kõiki varasemaid suulisi või kirjalikke korraldusi või muid kokkuleppeid, läbirääkimisi ja arutelusid. Käesoleva Lepingu mis tahes sättest vabastamine ei tähenda käesoleva lepingu mis tahes teisest sättest (sarnasest või erinevast) vabastamist, samuti ei tähenda selline vabastamine jätkuvat vabastamist, kui ei ole selgesõnaliselt kinnitatud teisiti.

Käesoleval veebilehel olev teave ja funktsioonid võivad igal ajal ilma teatamiseta muutuda. Käesolevale veebilehele sisenedes või käesolevale veebilehele lingi lisamisel (määral, millel lingi lisamine on lubatud) võtate te riski, et vastav teave sellel veebilehel võib muutuda või see võidakse eemaldada.

1. MUUDATUSED

Me jätame endale õiguse mis tahes ajal:

(i)   muuta käesoleva Lepingu tingimusi;

(ii)  laiendada, lisada, muuta või lõpetada käesoleva veebilehe töö või muud Pakkumised või mis tahes osa sellest veebilehest või muudest Pakkumistest mis tahes ajal ja üksnes omal äranägemisel.

Me jätame enesele õiguse aeg-ajalt üksnes omal äranägemisel muuta, uuendada, lisada, peatada, eemaldada, üle vaadata või muul moel käesoleva Lepingu mis tahes osa muuta, kas täielikult või osaliselt ja ükskõik mis ajal. Muutuste puhul käesolevas Lepingus, mida me peame materiaalseks, paneme me veebilehele välja teate vaadates üle ja lisades mõistlikuks ajaperioodiks lingi kodulehele, kus on öeldud "Uuendatud kasutustingimused". Kui te edastate meile oma andmeid, lähete veebilehele ja kasutate seda või osalete mis tahes Pakkumises mis tahes moel peale seda kui käesolevat Lepingut on muudetud, siis käsitletakse seda nii, nagu te oleks nimetatud muudatusi lugenud, neist aru saanud ja nendega tingimusteta nõustunud. Lepingu kõige viimane versioon on veebilehel saadaval ja see asendab kõiki eelmisi Lepingu versioone.

Käesolevat veebilehte või Pakkumisi võib täies mahus või osaliselt laiendada, muuta või lõpetada üksnes meie äranägemisel. Veebilehe või Pakkumiste mis tahes laiendused, lisad või muudatused alluvad käesolevale Lepingule.

2. LIGIPÄÄS

Teil peab olema ligipääs internetile ja te peate maksma mis tahes teenustasusid, mis kaasnevad sellise ligipääsuga veebilehe kasutamiseks. Lisaks peavad teil olema kõik vahendid, mis on internetile ligipääsuks vajalikud. Te olete ja jääte ainuisikuliselt vastutavaks mis tahes riistvara, tarkvara, telefoni (kaabel või muu) teenuste ostmise, ühendamise, paigaldamise, laadimise, opereerimise ja hoolduse, samuti teie isikliku arvuti internetiühenduse ja kõigi sellega kaasnevate kulude eest. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma riist- ja tarkvara skaneerimise eest arvutiviiruste ja muude sellega kaasnavate probleemide osas enne, kui hakkate riist- ja tarkvara kasutama. Me ütleme selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest mis tahes vigade või tõrgete ees seoses teie riistvara või tarkvara mittetöötamise või tõrgetega käesoleva veebilehe või Pakkumiste kasutamisel. 

3. SOBILIKKUS

Te kinnitate, et olete 18-aastane või vanem või kui olete alla 18-aastane, siis olete vähemalt 13-aastane ning sisenete veebilehele oma vanemate või juriidilise eestkostja teadmisel ja loal, kelle puhul eeldatakse, et nad on samuti nõustunud käesoleva Lepingu tingimustega. Käesoleva veebilehe teatud funktsioonidele (sealhulgas, kuid mitte üksnes, kasutajate registreerimine) ja teatud Pakkumistele võivad kehtida kõrgendatud vanuse ja/või muud sobivusnõuded. Herbalife’i tooteid ja Herbalife’i ärivõimalust ei saa pakkuda, saata ega müüa mis tahes riikides väljaspool Herbalife’i poolt eelnevalt volitatud riike. Riikide nimekirja leiate klikkides siia: Volitatud riigid. Herbalife laiendab oma tegevust teistele turgudele, seega kontrollige aeg-ajalt uuendatud nimekirja.

4. TEIE ANDMED JA PRIVAATSUS

Kui te esitate veebilehel andmeid, siis nõustute te esitama enda kohta täpseid, kehtivaid ja täielikke andmeid seal, kus need nõutud on, ja te nõustute neid andmeid asjakohaselt hoidma ja uuendama. Me kasutame ja hoiame mis tahes andmeid, mis on teilt kogutud käesoleva veebilehe kaudu, vastavalt meie Privaatsuspoliitikale; Filueti privaatsuspoliitika vaatamiseks klikkige siia.

5. VEEBILEHEL ESITATUD E-POSTI AADRESSIDE KASUTAMINE

Kui kasutate teile veebilehe või muude Pakkumiste jaoks või kaudu antud mis tahes e-posti aadresse, siis te nõustute neid e-posti aadresse kasutama vastavalt kehtivatele seadustele ja te ei edasta isikutele ega üksustele:

(i)   mis tahes mitteavalikku teavet mis tahes ettevõtte kohta;

(ii)  mis tahes ärisaladust; või

(iii) mis tahes arvutikoodi, faile ega programme (näiteks arvutiviirus), mis on loodud segama, hävitama või ohustama mis tahes seadme turvalisust või piirama selle funktsionaalsust.

Spämmimine on rangelt keelatud. Käesoleva lepingu mõistes nimetatakse spämmiks palumata sõnumite saatmist mis tahes isikutele, üksustele, uudisgruppidele, foorumitesse, e-posti nimekirjadele või muudele gruppidele või nimekirjadele, kui eelnevat nõusolekut e-kirja saajalt ei ole saadud, mis selgesõnaliselt lubab neile e-kirju saata, välja arvatud juhud, kus e-kirja saajaga on juba loodud äriline või isiklik suhe. Kui keegi saadab teile spämmi, kus müüakse või kirjeldatakse Herbalife’i tooteid või ärivõimalust, võtke kohe Herbalife’iga ühendust.

Valede päiste kasutamine e-kirjades või mis tahes e-kirja päritolu võltsimine, järeletegemine või muutmine seoses Herbalife’i ja/või selle toodete ja teenustega on keelatud.

Kui isik teatab, et ta ei soovi saada e-kirju, siis nõustute te neid sellele isikule või üksusele mitte saatma. Kui isik esialgu nõustub e-kirju saama, kuid hiljem palub nende saatmine peatada, siis tuleb teil seda nõuet järgida.

6. MEIE VARALISED ÕIGUSED

Käesolev veebileht ja kõik selles hetkel või tulevikus sisalduv, sealhulgas, kuid mitte üksnes, artiklid, arvamused, muud tekstid, juhised, juhendid, fotod, illustratsioonid, kujutised, video- ja audioklipid ning reklaamid, samuti kaubamärgid, autoriõigused, logod, domeeninimed, koodid, ärinimed, teenindusmärgid, patendid ja kõik autoriõigustega kaitstud materjalid (sealhulgas alg- ja objektikoodid) ja/või intellektuaalne vara mis tahes muul kujul (ühiselt nimetatud "Materjalid") kuuluvad meie või volitatud kolmandate osapoolte omandisse või on meile või volitatud kolmandatele osapooltele litsentseeritud ja neid kaitsevad volitamata kasutamise, kopeerimise ja levitamise eest autoriõiguse, kaubamärgi-, reklaami- ja muud seadused ja rahvusvahelised lepingud. Ilma meiepoolse selgesõnalise kirjaliku loa olemasoluta ei tohi ühtegi Materjali ei osaliselt ega täies mahus hoida, paljundada, esitada, edastada, müüa, litsenseerida, muuta, luua neist tuletatud või neil põhinevaid materjale, uuesti välja anda, pöördprojekteerida, üles laadida, redigeerida, edasi saata, avalikult näidata, raamida, linkida, levitada ega tarvitada. Mitte midagi käesolevas Lepingus ega veebilehel ei saa tõlgendada mis tahes loa või litsentsi andmise või keelustamisena mis tahes Materjalide kasutamiseks mis tahes viisil ilma eelneva kirjaliku loata meie, Herbalife’i või kolmanda osapoole poolt, kes omab Materjale või varalisi õigusi veebilehel näidatud Materjalidele. Volitamata kasutamine, kopeerimine, paljundamine, muutmine, avaldamine, uuesti avaldamine, raamimine, allalaadimine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, levitamine, dubleerimine või mis tahes muu Materjalide väärkasutamine on rangelt keelatud. Materjalide mis tahes kasutamine muul otstarbel, kui Lepingus lubatud, tähendab käesoleva Lepingu rikkumist ja võib kaasa tuua autoriõiguse ja/või patendi rikkumise. Te nõustute mitte kasutama Materjale mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil ja mitte rikkuma meie ega kellegi teise õigusi. Te nõustute mitte sekkuma (ja ei luba oma Partnerluse kasutamist kolmandate osapoolte poolt segamise eesmärgil) normaalsetesse protsessidesse ega luba veebilehte kasutada teiste Partnerite poolt, sealhulgas ilma piiranguteta püüd pääseda ligi veebilehe administratiivaladele. Te nõustute teatama käesoleva Lepingu mis tahes rikkumisest teiste isikute poolt, millest te teadlikuks saate. Me võime lisada, muuta, lõpetada, eemaldada või peatada mis tahes Materjalid mis tahes ajal ilma teatamata ja ilma kohustusteta. Herbalife, Herbalife’i logo ja Herbalife’i poolt toodetud, turustatud, müüdud või levitatud toodete nimed on Herbalife International of America, Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid ja/või teenindusmärgid. Kõik ülejäänud kaubamärgid (sealhulgas Filueti kaubamärgid), teenindusmärgid ja logod, mida veebilehel või teistes Pakkumistes kasutatakse, on vastavate omanike kaubamärgid, teenindusmärgid või logod. 

7. PARTNERLUS JA REGISTREERIMINE

Veebilehe teatud alad nõuavad registreerimist või võivad muul moel paluda teil esitada andmeid, et kasutada teatud funktsioone või pääseda ligi teatud sisule. Veebilehe praktika seoses teie isikuandmetega leiate meie Privaatsuspoliitikast, mille leiate siit. Otsus neid andmeid meiega jagada on üksnes vabatahtlik ja valikuline; kuid kui te valite, et ei soovi oma andmeid jagada, siis ei pruugi te teatud sisule ligi pääseda või ei saa te veebilehe teatud funktsioone kasutada.

Herbalife’is registreerudes ja veebilehele minnes nõustute aktsepteerima vastutust kõigi tegevuste eest, mis ilmuvad teie konto, e-posti või salasõna all ja nõustute mitte müüma, edasi andma ega määrama oma Partnerlust, mis tahes Partnerluse õigust ja mis tahes väljastatud e-posti aadressi. Te olete kohustatud hoidma oma salasõna konfidentsiaalsust, kui teil see on, ja keelama ligipääsu oma arvutile nii, et teised ei pääseks ligi salasõnaga kaitstud veebilehe aladele ega veebilehe poolt teile väljastatud e-posti kontole, kasutades teie nime osaliselt või täielikult. Vastasel juhul võime üksnes omal äranägemisel piirata käesoleva veebilehe kasutamist teie poolt.

8. LINGID

Me võime pakkuda linke kolmanda osapoole veebilehtedele või ressurssidele nagu näiteks Herbalife. Selliste linkide edastamine ei ole meiepoolne heakskiit mis tahes teabele, toodetele või teenustele, millele te läbi selle lingi ligi pääsete. Me ei vastuta mis tahes interneti osa sisu ega tegevuse eest, sealhulgas teised www aadressid, mis on käesolevale veebilehele lingitud või kust saab ligipääsu käesolevale veebilehele. Palume teid teavitada mis tahes vigadest või ebasobivatest materjalidest, mida te veebilehtedelt leiate, mis on või võib olla käesoleva veebilehega lingitud. 

9. VEAD

Kuigi me püüame hoida veebilehe ja teiste Pakkumiste ühtsust, ei garanteeri me veebilehe ja teiste Pakkumiste täpsust ega täielikkust. Kui te arvate, et olete veebilehel või muudes Pakkumistes leidnud vea, siis võtke, palun, meiega ühendust ja lisage võimaluse korral vea kirjeldus, selle URL asukoht ja teie kontaktandmed. Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et lahendada teie probleeme.

10. VASTUTUST VÄLISTAV KLAUSEL GARANTIIDE KOHTA; VASTUTUSE PIIRAMINE

Te mõistate ja nõustute, et käesolevat veebilehte ja kõiki selles sisalduvaid materjale ja intellektuaalomandit levitatakse "nii nagu see on" "nagu kättesaadav" "koos võimalike vigadega" ja ilma mis tahes garantiideta, olgu need otsesed või kaudsed, sealhulgas, kuid mitte üksnes, omandiõiguse garantiid või kaudsed tõendid kauba müügikõlblikkuse kohta, mitterikkumine või sobivus teatud eesmärgiks või need, mis põhinevad statuudil või mis tahes seadusel või tegevuskäigul või kaubanduse kasutamisel. Mõnedes jurisdiktsioonides ei ole kaudsete garantiide väljajätmine lubatud, seega ei pruugi ülalnimetatud väljaarvamised kehtida teie puhul. Teil võib olla muid õigusi, mis on erinevates jurisdiktsioonides erinevad.

Te nõustute, et meie ja meie ema- ning tütarettevõtted, haruettevõtted, litsentsiandjad ja volitatud isikud ning nende vastavad töötajad, ametnikud ja direktorid (ühiselt nimetatud "eraldatud osapooled") ei vastuta teie ees mis tahes kahjude eest, ükskõik kas need põhinevad lepinguvälisel kahjul, lepingul, rangel vastutusel või muul, sealhulgas, kuid mitte üksnes mis tahes otsesel, erilisel, kaudsel, juhuslikul, tegevusest tuleneval või trahvitaval kahjul, mis tuleneb või on põhjustatud mis tahes moel käesolevast lepingust või on mis tahes moel seotud käesoleva veebilehe, pakkumiste, kasutajate foorumite, materjalide või mis tahes vigade või tegemata jätmistega tehnilistes tegevustes või materjalides, isegi kui meile on teada antud selliste kahjude võimalikkusest, olgu need põhjustatud, täielikult või osaliselt, hooletusest, ettenägematust juhtumist, telekommunikatsiooni veast, vargusest või hävingust või volitamata ligipääsust käesolevale veebilehele või sellega seotud andmetele või programmidele. Vaatamata mis tahes teise käesoleva lepingu sättele ei ole eraldatud osapooled mitte ühelgi juhul ja mitte mingisuguste asjaolude tõttu teie ees vastutavad mis tahes põhjusel ega mis tahes tegevuse tõttu suuremas summas kui €50. Mõnedes jurisdiktsioonides ei ole lubatud teatud garantiide ja tingimuste ja/või teatud tüüpi kahjude vastutust välistavate klauslite piiramine ega väljajätmine, seega ei pruugi mõni ülaltoodud tingimustest teie puhul kohalduda.

Minnes käesolevale veebilehele te mõistate, et te võite loobuda õigustest seoses nõuetega, mis on sel hetkel teadmata või mida ei aimata ja vastavalt sellele loobumisele te kinnitate, et olete seda lugenud ja sellest aru saanud.

Me ei esinda ega garanteeri midagi seoses mis tahes info, faktide, vaadete, arvamuste, väidete ega soovituste täielikkuse, täpsuse, ajakohasuse ega adekvaatsuse kohta, mida käesolev veebileht, mis tahes Pakkumised ja/või Materjalid sisaldavad. Viited mis tahes kolmanda osapoole mis tahes toodetele, protsessidele, väljaannetele või teenustele ärinime, domeeninime, kaubamärgi, teenindusmärgi, logo, tootja või muu järgi ei tähenda ega vihja nende heakskiitmisele ega soovitamisele meie poolt. Käesoleva veebilehe kasutajate vaated ja arvamused ei pea tingimata väljendama ega peegeldama Filueti arvamusi. Kasutajad vastutavad vajadusel asjatundjatelt nõuannete küsimise eest seoses käesoleval veebilehel saadavaloleva info, arvamuste, nõuannete ja sisuga.

Internetis võib ette tulla turvalisuse rikkumisi. Me ei vastuta mis tahes kahju eest kasutajate arvutitele, mis tuleneb sellisest turvalisuse rikkumisest või mis tahes viirusest, võltsimisest, volitamata vahelesegamisest, pettusest, veast, tegematajätmisest, katkestusest, kustutamisest, defektist, viivitusest operatsioonides või ülekannetes, arvutiliini riketest või mis tahes muudest tehnilistest või muudest tõrgetest. Te peaksite olema ka teadlik, et e-kirjade saatmine interneti teel ei pruugi olla turvaline ja te peaksite seda arvestama enne mis tahes info edastamist kellelegi interneti teel. Me ei esinda ega garanteeri midagi seoses käesoleva veebilehe sobivuse, funktsionaalsuse, kättesaadavuse ega operatsioonidega. Käesolev veebileht võib arvutiseadmete hooldustööde või tõrgete tõttu olla ajutiselt kättesaamatu. 

11. HÜVITAMINE

Käesoleva veebilehe kasutamisel nõustute te hüvitama, kaitsma ja hoidma eraldatud osapooli kahjude eest mis tahes kolmandate osapoolte nõuetest, väidetavatest hagidest ja nõuetest, kohtuasjadest, kohtuotsustest, kahjudest, kaotustest, vastutusest ja kõikidest kaitse kuludest, sealhulgas, kuid mitte üksnes, advokaadi kulud, mis tulenevad või on seotud: teie esindamiste, garantiide või lepingute rikkumisega; käesoleva lepingu või mis tahes seaduse rikkumisega teie poolt; käesoleva veebilehe ja/või materjalide kasutamisega rikkudes käesolevat lepingut; info või materjalidega, mis on postitatud või edastatud läbi teie arvuti või Partneri konto, isegi kui see pole teie poolt esitatud, mis rikub mis tahes autoriõigust, kaubamärgi, ärisaladuse, pakendikaitse, patendi, reklaami, privaatsuse või muud õigust seoses mõne isikuga või tema laimamist; mis tahes väärandmete esitamisega teie poolt; ja/või teie andmete meiepoolse kasutamisega. Te teete koostööd nii täielikult ja nii mõistlikult kui on nõutav ettevõtte kaitsmiseks mis tahes nõude vastu. Ettevõte jätab endale õiguse võtta omal kulul enda peale eksklusiivne kaitse ja kontroll mis tahes küsimuses, mille peaksite vastasel juhul hüvitama teie ja te ei lahenda mingil juhul mis tahes sellist küsimust ilma meiepoolse kirjaliku nõusolekuta.

12. LÕPETAMINE; MUUTMINE

Me määratleme teie vastavuse käesolevale Lepingule omal äranägemisel ja meie otsus on lõplik ning siduv. Käesoleva Lepingu mis tahes rikkumine võib kaasa tuua piirangud veebilehele ligipääsus kogu ulatuses või osaliselt (sealhulgas Web Property või veebilehe poolt pakutud e-posti aadress) ja see võidakse suunata edasi korrakaitseorganitele. Mis tahes loobumine käesolevast Lepingust ei jõustu, kui see pole tehtud kirjalikult ega allkirjastatud nõuetekohaselt volitatud Filueti töötaja poolt. Me jätame enesele õiguse käesolevat veebilehte või selle osa muuta ja peatada ilma teid või kolmandaid osapooli teavitamata. Teie partnerluse või veebilehele ligipääsu lõppemisel või Filueti nõudmisel peate te hävitama kõik materjalid, mille käesolevalt veebilehelt saanud olete ja kõik seotud dokumendid ja kõik koopiad ja installeerimised.

Kui käesoleva Lepingu mis tahes säte tunnistatakse mis tahes kohtu poolt, kus on pädev jurisdiktsioon, kehtetuks, siis ei mõjuta sellise sätte kehtetus käesoleva Lepingu ülejäänud sätete kehtivust, mis jäävad täielikult kehtima. Käesoleva Lepingu alajaotuste pealkirjad on loodud üksnes teie mugavuse huvides ja neil puudub juriidiline ja lepinguline mõju. 

13. LÄTI SEADUS

Me opereerime seda veebilehte Lätis. Käesoleval veebilehel sisalduv teave ei pruugi teistes asukohtades olla kasutamiseks asjakohane ja kättesaadav ja juurdepääs sellele veebilehele territooriumitelt, kus selle sisu võib olla ebaseaduslik, on keelatud. Kui te otsustate minna käesolevale veebilehele või teiste Pakkumiste juurde väljaspool Lätit, siis vastutate kohalike seaduste järgimise eest, kui sellised kohalikud seadused on kohaldatavad ja ulatuses, millises need on kohaldatavad.

Me jätame enesele õiguse piirata omal äranägemisel veebilehe või muude Pakkumiste kättesaadavust mis tahes isikute, geograafiliste alade või jurisdiktsioonide puhul mis tahes ajal. 

14. MUUD SÄTTED

Me anname endast parima, et tagada meie veebilehe korrektne töötamine igal ajal, aga me ei garanteeri meie veebilehe kättesaadavust ja sellele ligipääsetavust ja me ei vastuta mis tahes kantud kahjude, kaotuste ja kulude eest, mis tulenevad meie veebilehe kättesaamatusest või sellele ligipääsmatusest.

Käesolevale Lepingule kohalduvad Läti seadused. Käesolevaga anname nõusoleku ja allume Läti kohtute eksklusiivsele jurisdiktsioonile seoses mis tahes kohtuasjaga, mis on seotud või mis tuleneb käesolevast Lepingust või käesolevast veebilehest.

15. LEPINGU AKTSEPTEERIMISE VÕIME

Te kinnitate, et olete 18-aastane või vanem ning täielikult võimeline ja pädev sõlmima kokkuleppeid, järgima käesolevas Lepingus toodud tingimusi, kohustusi, kinnitusi, esindamisi ja garantiisid. Kui te olete alla 18-aastane, siis peab teie vanem või juriidiline eestkostja olema andnud oma nõusoleku ja teda peetakse samuti täielikult võimeliseks sõlmima kokkuleppeid ning järgima käesolevas Lepingus toodud tingimusi, kohustusi, kinnitusi, esindamisi ja garantiisid.

16. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on meie veebilehe, Pakkumiste või käesoleva Lepingu kohta küsimusi, kommentaare või probleeme, siis võtke meiega ühendust aadressil orderline@filuet.lv.

Allahindlus 0%
VP 0,00
€0,00